Podmínky registrace

Registrační podmínky společnosti WILD NATURE FOOD s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Tyto Registrační podmínky společnosti WILD NATURE FOOD s.r.o., provozovatele internetového obchodu www.divokefarmy.cz (dále jen „Registrační podmínky") tvoří závazná pravidla, s nimiž návštěvník webových stránek www.divokefarmy.cz souhlasí a bere na vědomí jejich závaznost. Dodržení postupu stanoveného v Registračních podmínkách je nezbytným předpokladem řádného dokončení Registrace.

I. Definice základních pojmů

Pojmy uvedené v Registračních podmínkách velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

1.1. Registrace znamená proces řádného vyplnění veškerých údajů požadovaných Zájemcem v registračním formuláři na Stránkách Společnosti.

1.2. Společnost znamená společnost WILD NATURE FOOD s.r.o., se sídlem Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČO: 607 48 125, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,oddíl C, vložka 18968

1.3. Stránky Společnosti znamená internetové stránky Společnosti na adrese www.divokefarmy.cz.

1.4. Účet Společnosti znamená bankovní účet Společnosti sdělený Zájemci.

1.5. Uživatelský profil znamená uživatelský účet Zájemce vedený Společností a obsahující veškeré informace zadané Zájemcem a/nebo zveřejněné ve vztahu k Zájemci Společností v souvislosti s Registrací.

1.6. Zájemce znamená návštěvník webových stránek společnosti WILD NATURE FOOD s.r.o., který hodlá provést a dokončit Registraci.

II. Registrace

2.1. Zájemce k okamžiku Registrace prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl v rámci Registrace, jsou přesné, pravdivé a nejsou zavádějící. Zájemce bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z nepravdivého, nepřesného nebo zavádějícího prohlášení. V případě změny jakéhokoliv ze sdělených údajů je Zájemce povinen Společnost o této změně informovat a příslušené změny zaznamenat v Uživatelském profilu.

2.2. Zájemce dává k okamžiku Registrace výslovný souhlas Společnosti, aby jej kontaktovala na telefonním čísle sděleném v rámci Registrace. Dále dává Zájemce k okamžiku Registrace výslovný souhlas Společnosti, aby zasílala informace na e-mailovou adresu uvedenou Zájemcem v Uživatelském profilu.

2.3. Registraci Společnost potvrdí Zájemci zasláním SMS zprávy nebo e-mailové zprávy na kontaktní údaje sdělené Zájemcem v rámci Registrace.

2.4. Dokončením Registrace bude Zájemci zpřístupněn unikátní Uživatelský profil, přičemž přihlašovací údaje budou Zájemci sděleny v rámci potvrzení Registrace.

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů

3.1. Zájemce souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje.

3.2. Zájemce souhlasí, aby jej Společnost kontaktovala písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití jím poskytnutých osobních údajů, za účelem nabídky produktů a služeb.

3.3. Společnost osobní údaje klientů zpracovává automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.